Облік і оподаткування

Спеціальність –  071 Облік і оподаткування

Освітня програма (2019 р.),  Освітня програма (2021 р.) Облік і оподаткування

 

    Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» отримують фундаментальну теоретичну і практичну підготовку у веденні бухгалтерського і податкового обліку, внутрішнього аудиту, оцінці суттєвості подій, аналізі операції та фінансового стану підприємств України різних форм власності.

    Фахівець з обліку і аудиту сьогодні проводить не тільки традиційні облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі охорони активів і збереженні того, що підприємство має зараз, а й впроваджує стратегічні заходи задля підвищення ефективності розвитку підприємства у майбутньому.

    Підготовка спеціалістів спрямована на отримання студентом глибоких знань, які надають йому можливість працевлаштування бухгалтером на підприємствах різних форм власності та різних напрямків діяльності. Посади, які може обіймати фахівець з обліку і аудиту, наступні: бухгалтера по обліку грошових коштів, матеріалів, основних засобів, економіста планового та фінансового відділів, з бухгалтерському обліку, контролю і аналізу господарської діяльності, головного бухгалтера або його заступника, фінансового менеджера, бухгалтера- аудитора. Після здобуття певного досвіду спеціаліст може обіймати посади віцепрезидента фірми з фінансів, фінансового директора, головного бухгалтера, бухгалтера-ревізора, аудитора, начальника відділу (управління) та інші керівні посади в управлінні підприємствами, структурними підрозділами залізниць, різних формуваннях регіонального і територіального рівнів (область, район) та інших структурах управління і господарської діяльності.

    Невід’ємною частиною навчального процесу є отримання студентом практичних навичок під час виконання практичних робіт, виконання курсових проектів та проходження виробничих практик. При цьому студенти можуть приймати участь у роботі семінарів і конференцій з питань економіки та бухгалтерського обліку.

 

    Випускаюча кафедра  «Облік, аудит та інтелектуальна власність», ауд. 253 (а, б, в), тел. (056) 373-15-69.

    Завідуючий кафедроюБобиль Володимир Володимирович, доктор економічних наук, доцент.

    Освітні ступені випускників: навчання на даній спеціальності здійснюється за рахунок бюджетних коштів і за контрактом. Існує денна і заочна форми навчання. Підготовка фахівців здійснюється за двома ступенями: бакалавр (4 роки навчання, денна і заочна форма) та магістр (1 рік 4 місяці навчання, денна і заочна форма). Освітньо-професійна підготовка фахівців здійснюється на принципах кредитно-модульної системи і передбачає вивчення гуманітарних, загальноекономічних та фахових дисциплін.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: бухгалтерський облік; фінансовий облік; концепції та принципи бухгалтерського обліку; управлінський облік; облік у банках; облік на залізничному транспорті; облік у галузях економіки; аудит; організація та методика аудиту; контроль та ревізія; економічний аналіз; організація та методика економічного аналізу; економічний аналіз на залізничному транспорті; фінансовий менеджмент; політична економія; історія економіки та економічної думки; макро - та мікроекономіка; економіка підприємства; статистика; менеджмент; маркетинг; гроші та кредит; страхування; інвестування; інформаційні системи і технології у обліку; податковий облік; іноземна мова та інші дисципліни.

    Можливості працевлаштування: випускники даної спеціальності можуть працювати на підприємствах різних форм власності на посадах бухгалтера, економіста, аудитора, ревізора.