Економічна кібернетика

Спеціальність –  051 Економіка

Освітня програма Економічна кібернетика

 

    Підготовку фахівців за елітною спеціальністю «Економічна кібернетика» здійснює кафедра «Комп'ютерні інформаційні технології» за європейськими стандартами та відповідно до стандартів Міністерства освіти і науки України. Під час навчання студентів-кібернетиків використовуються програми підготовки, що враховують досвід навчання в кращих закордонних університетах. Студенти отримують знання не тільки з економічних дисциплін, вони мають ґрунтовну підготовку з математики, математичних методів розв'язку задач керування економіки.

    Студенти вивчають програмування в обсязі, достатньому для вирішення економічних задач та задач прогнозування за допомогою ЕОМ.

    Навчання студентів здійснюється не лише в аудиторіях, а й на підприємствах і фірмах під час проходження виробничої та переддипломної практики, під час участі в роботі студентського наукового товариства, а також в олімпіадах за фахом. Висококваліфіковані викладачі та сучасні навчальні програми забезпечують підготовку фахівців, що відповідають сучасним вимогам.

 

    Випускаюча кафедра – «Комп'ютерні інформаційні технології», яка розташована у старому навчальному корпусі, кімната № 4212, телефон (056)373-15-35.

    Завідуючий кафедрою – доктор технічних наук, професор Скалозуб Владислав Васильович.

    Освітній ступінь випускників: бакалавр.

    Основні спеціальні навчальні дисципліни: мікроекономіка та макроекономіка, економіко-математичне моделювання, економічна кібернетика, економіка підприємств, менеджмент та маркетінг, гроші та кредит, фінанси, міжнародна та національна економіка, системи підтримки прийняття рішень, інформаційні системи в економіці, інформаційний бізнес, технології створення програмних систем, прикладні задачі моделювання економічних процесів, алгоритми обчислювальних процесів, прикладне програмне забезпечення, основи програмування баз даних та знань, комп’ютерні мережі та інші.

     Можливості працевлаштування: університет працевлаштовує випускників на посади економіста-програміста, інженера-програміста обчислювальних центрів залізниць та підприємств, банківських та інших установ.